ตชด.เข้าใจคลาดเคลื่อนระบบจ่ายใหม่ เบี้ยเลี้ยง ค่าเสี่ยงฯ

เมื่อ 8 มีนาคม 2561  พันเอก ธนาวีร์  สุวรรณรัตน์ รองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณี กรณีมีบุคคลใช้ชื่อ ตชด. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนเล่าเรื่องการโกงเบี้ยเลี้ยง ตชด. ในแอดมินเพจ CSI LA

กรณีมีบุคคลใช้ชื่อ ตชด. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนเล่าเรื่องการโกงเบี้ยเลี้ยง ตชด.ในแอดมินเพจ CSI LA  โดยอ้างว่า ทางกองร้อยหักเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของตำรวจโดยไม่ทราบว่าเป็นค่าอะไรบ้าง ซึ่งเป็นยอดเงินที่ตำรวจ ควรจะได้รับ นั้น

จากกรณีดังกล่าว กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอชี้แจงให้ทราบว่า ชุดปฏิบัติงานของตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ละชุดได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เท่ากัน หน่วยจึงต้องจัดสรรเบี้ยเลี้ยงให้กับชุดต่างๆ ตามที่ได้รับจัดสรร

การร้องเรียนอาจสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงแบบใหม่โดยหน่วยต้นสังกัดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าราชการตำรวจเป็นรายบุคคล ซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือน ก.พ.61 ***น่าจะมีความเข้าใจผิด และคลาดเคลื่อน ซึ่งเมื่อเงินเข้าในบัญชีแล้วเจ้าของบัญชีจะต้องถอนเงินออกมาจ่ายคืนให้กับรายการหักค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าสวัสดิการ ค่าประกอบเลี้ยง หรือ ค่าอาหารในฐานปฏิบัติการ  ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และรายการลงบัญชี ซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในกองร้อย

จากการนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอยืนยันว่าไม่ได้เบียดบังสิทธิประโยชน์ของกำลังพลแต่อย่างใดซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนทางหน่วยได้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงระบบใหม่ และรายการหักค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลทราบทั่วกันแล้ว

——————————-