“ฮาบีบ อุมัร บิน ฮาฟิซ”ชื่นชมทุกภาคส่วนถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.61 พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิถี ผู้นำศาสนา ผู้แทนผู้นำท้องถิ่น รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ “ฮาบีบ อุมัร บิน ฮาฟิซ” นักการศาสนาชื่อดังชาวเยเมน เป็น ซัยยิด ผู้มีเชื้อสายสืบไปถึงท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซล.) และเป็นมุสลิมที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอันดับที่ 33 ของโลก ได้เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและพบปะ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในโอกาสเดินทางมาพบปะผู้นำศาสนาและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10– 12 มกราคม 2561 ซึ่งในวันนี้ได้เดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาส เพื่อไปร่วมงานในพื้นที่และฟังบรรยายพิเศษภายใต้กิจกรรม “กำปงตักวา” ชุมชนศัทธา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน หมู่บ้าน เป็นชุมชนตักวา ที่หมายถึงชุมชนสันติสุขตามวิถีทางศาสนาที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ ความศรัทธา การบริหารชุมชน การควบคุมชุมชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนอย่างเป็นเอกภาพ โดยยึดหลักศาสนาอิสลามเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ที่เป็นจริงตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม

สำหรับการที่ท่าน ฮาบีบ อุมัร บิน ฮาฟิซ ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทำให้เห็นข้อเท็จจริงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ โดยทาง กอ.รมน.ภาค 4 สน.ได้มุ่งแก้ปัญหาด้วยการยุติความรุนแรง ควบคู่กับการแก้ปัญหายาเสพติด โดยการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ด้วยแนวทางสันติวิธี ยึดหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งเร่งรัดการแก้ปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกๆ ด้าน เพื่อประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้มิติของความหลากหลาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้มีการสนับสนุน ร่วมมือกับผู้นำในพื้นที่ ผู้นำศาสนาให้มีความเข้มแข็งภายใต้หลักศาสนาอิสลามผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า ชุมชนศรัทธา หรือ กำปงตักวา ซึ่งชุมชนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประชากรให้เข้มแข็ง โดยนำหลักศาสนามายึดโยงประชาชนให้เกิดพลังแห่งความดี เพื่อป้องกันภัยในด้านต่างๆ ที่อาจเข้ามาทำลายคนในพื้นที่ ทั้งปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด มุ่งดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกฎเกณฑ์ภายในหมู่บ้านของตนเอง โดยใช้หลักศาสนามาดำเนินการอย่างเคร่งครัด แล้วในอนาคตจะมีการขยายผลการดำเนินโครงการไปในทุกชุมชน เพื่อทำให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดี และห่างไกลจากปัญหายาเสพติดที่อาจเกี่ยวพัน และเชื่อมโยงกับการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความรู้สึกหลายๆท่านจากการที่ได้มารับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตนรู้สึกพอใจต่อแนวทางดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และมั่นใจว่า เป็นแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมให้การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่แล้ว และขอขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับที่อบอุ่นซึ่งถือเป็นความดีงาม

การเดินทางมาครั้งนี้ถือว่าเป็นความตั้งใจและเจาะจงที่ต้องการนำหลักการ แนวทาง คำสั่งสอนอันบริสุทธิ์ของอิสลามบอกกล่าวแก่พี่น้องมุสลิม และรู้สึกดีใจที่พบว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีอูลามะ ที่เป็นผู้รู้หลายท่านได้ช่วยกันเผยแพร่หลักคำสอนทางศาสนาที่เป็นสายกลาง ซึ่งหลักการของอิสลามนั้นหมายถึงความสันติสุข ที่เกิดจากการอยู่ร่วมในสังคมแห่งความหลากหลาย ด้วยการให้เกียรติ เคารพซึ่งกันและกัน ตามที่ศาสดามูฮัมหมัดฯ ได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง ดังนั้นอิสลามจะให้ความสำคัญต่อทุกศาสนา เพราะแต่ละศาสนาต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือการนำสังคมไปสู่สันติสุข

—————————-