“กำปงตักวา” สร้างชุมชนศรัทธา เสริมความเข้มแข็ง สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

วันนี้ 10 ม.ค.61 ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวาระดับอำเภอ ครั้งที่ 10 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน หมู่บ้าน เป็นชุมชนตักวา ที่หมายถึงชุมชนสันติสุขตามวิถีทางศาสนาที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ ความศรัทธา การบริหารชุมชน การควบคุมชุมชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนอย่างเป็นเอกภาพ โดยยึดหลักศาสนาอิสลามเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ที่เป็นจริงตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม

อีกทั้งทุกภาคส่วนต้องส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างจริงจังด้วยกระบวนการชุมชนตักวา ที่ขับเคลื่อนงานด้วยหลักความศรัทธาในศาสนาอิสลาม เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีพลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พลโท วิทยา รุมเมธี ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากร โอกาสนี้นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก มาร่วมรับฟัง

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ชุมชนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประชากรให้เข้มแข็ง จึงต้องมีการเร่งผลักดันให้เกิดชุมชนตักวา หรือชุมชนศรัทธา โดยนำหลักศาสนามายึดโยงประชาชนให้เกิดพลังแห่งความดี เพื่อป้องกันภัยในด้านต่างๆ ที่อาจเข้ามาทำลายคนในพื้นที่ ทั้งปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด มุ่งดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกฎเกณฑ์ภายในหมู่บ้านของตนเอง โดยใช้หลักศาสนามาดำเนินการอย่างเคร่งครัด แล้วในอนาคตจะมีการขยายผลการดำเนินโครงการไปในทุกชุมชน หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อทำให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดี และห่างไกลจากปัญหายาเสพติดที่อาจเกี่ยวพัน และเชื่อมโยงกับการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องขอบคุณในความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่าย ที่เห็นถึงความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่

————————————–