พหุวัฒนธรรมที่ถูกประดิษฐ์โดยรัฐชี้นำให้สังคมทำตามจริงหรือ!!

ลมใต้ สายบุรี

เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมามีการจัดเวที “ยุติธรรมทางเลือกผสานฟื้นฟูวัฒนธรรมในพื้นที่ 3 จชต.” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น “สังคมพหุวัฒนธรรม”

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  มีผู้เข้าร่วมทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ จำนวนกว่า 50 คน โดยเป็นการจัดกระบวนการกลุ่มและสะท้อนมุมมอง วิเคราะห์โดยวิทยากร ณายิบ อาแวบือซา นักวิจัยชุมชนชายแดนใต้

การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ บ่อยครั้งที่เราหรือคนทั่วไปมักจะได้ยินคำว่าการส่งเสริมสังคม “พหุวัฒนธรรม ซึ่งกลายเป็นแนวทางหนึ่งที่มุ่งหวังการแก้ปัญหา และพัฒนาการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการขับเคลื่อนและสร้างกระแสในพื้นที่

“พหุวัฒนธรรม”คืออะไร?

จากการจัดเวที“ยุติธรรมทางเลือกผสานฟื้นฟูวัฒนธรรมในพื้นที่ 3 จชต.”ในการดำเนินกระบวนการกลุ่มการมีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม ได้ให้คำนิยาม “พหุวัฒนธรรม” ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนถึงความเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางด้านศาสนา บางส่วนก็สะท้อนถึงกิจกรรมของแต่ละศาสนาความคิดความเชื่อ ขณะที่บางส่วนก็เห็นว่าพหุวัฒนธรรม คือ ความเป็นไทยที่ดีงาม”

นายณายิบ อาแวบือซา นักวิจัยชุมชนชายแดนใต้ ซึ่งเป็นวิทยากรได้มีการวิพากษ์ วิเคราะห์  คำว่าพหุวัฒนธรรมนั้นเป็นคำที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยรัฐ รัฐพยายามที่จะสร้างคำนี้ขึ้นมาใหม่  พยายามสร้างภาพให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างพุทธและมุสลิมในพื้นที่ และมองว่าพหุวัฒนธรรมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมานั้นมีหลายมุม โดยรัฐ โดยคนมลายู และโดยคนพุทธ

นายณายิบ ยังกล่าวต่อว่า พหุวัฒนธรรมที่ถูกประดิษฐ์โดยรัฐนั้น รัฐพยายามสร้างความเป็นพหุธรรมในรูปแบบที่ตัวเองต้องการ เป็นการชี้นำให้สังคมทำตาม มากกว่าที่จะทำความเข้าใจกับสภาพที่แท้จริงของสังคม โดยที่รัฐยังไม่เข้าใจสภาพสังคมที่แท้จริง

ข้อเท็จจริง พหุวัฒนธรรมไม่ได้ถูกประดิษฐ์โดยรัฐ และไม่ได้ชี้นำสังคมให้เป็นพหุวัฒนธรรมในแบบที่รัฐต้องการ รัฐแค่ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับสังคมที่มีความแตกต่างทางด้านความคิดความเชื่อ อัตลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่

การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติของผู้คนในพื้นที่มีมานานแล้ว คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และประเพณีการปฏิบัติต่างๆ ที่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น…

ดังนั้นพหุวัฒนธรรม”ที่มีการกล่าวหาว่าถูกประดิษฐ์โดยรัฐเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนสร้างกระแส ในพื้นที่ เป็นแนวทางหนึ่งที่มุ่งหวังการแก้ปัญหาและพัฒนาการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์โดยรัฐแต่อย่างใด แต่เป็นการมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมอย่างเป็นธรรมชาติของผู้คนที่มีมานานไม่ให้ถูกทำลายโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีมากกว่า

ทำไม? กลุ่มผู้ไม่หวังดีต้องการทำลายสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อต้องการแบ่งแยกสร้างความแตกต่าง ไม่อยากเห็นความเข้มแข็งทางสังคม เมื่อสังคมอ่อนแอง่ายต่อการชี้นำ โดยการสร้าง“วาทกรรม”นำไปสู่ความเป็นพวกแบ่งเค้าแบ่งเราก่อเกิดความหวาดระแวง นั่นล่ะ!! คือสิ่งที่กลุ่มขบวนการต้องการ…และพหุวัฒนธรรมไม่ได้ถูกประดิษฐ์โดยรัฐ เพื่อชี้นำสังคมให้เป็นพหุวัฒนธรรมในแบบที่รัฐต้องการแต่เป็นการส่งเสริมไม่ให้ถูกทำลายจากผู้ไม่หวังดี.

————————–

พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้…